โฆษณา

MyBanner

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การวัดค่าความต่างศักดิ์หรือวัดโวลต์ของไฟฟ้ากระแสตรง


ตำแหน่งสวิตช์ของมัลติมิเตอร์สำหรับวัดโวลต์กระแสตรง
ค่าความต่างศักดิ์ หรือค่าโวลต์ของไฟฟ้ากระแสตรงจะมีอยู่หลายระดับ ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มๆ โดยในกรณีของวัดค่าทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ จะเริ่มตั้งแต่ 1.5 โวลต์ (ถ่านไฟฉาย), 4 โวลต์ (แบตเตอรี่ดวงไฟแอลอีดี), 6 โวลต์ (อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์มือถือ), 12 โวลต์ (แบตเตอรี่รถยนต์ 1 ลูก), 24 โวลต์ (แบตเตอรี่รถยนต์ต่ออนุกรมกัน 2 ลูก), 36 โวลต์ (แบตเตอรี่รถยนต์ต่ออนุกรมกัน 3 ลูก), 40 ถึง 60 โวลต์ (ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์แบบอะมอฟัส) และสูงกว่า 200 โวลต์ (สำหรับการต่อโซลาร์เซลล์แบบ Hight Volt DC)
ตำแหน่งสวิตช์สำหรับการวิดโวลตที่์ไม่เกิน 20 โวลต์
ถ้าค่าโวลต์ของไฟฟ้ากระแสตรงที่เราต้องการจะวัด อยู่ในกลุ่ม 1.5 โวลต์, 4 โวลต์, 6 โวลต์, 12 โวลต์ เราจะหมุนสวิตช์ของมัลติมิเตอร์ไปที่ตำแหน่ง 20 ฝั่งของกรอบวัดโวลต์กระแสตรงดังรูปข้างต้น

ตำแหน่งสวิตช์สำหรับวัดโวล์ที่ไม่เกิน 200 โวลต์

ถ้าค่าโวลต์ของไฟฟ้ากระแสตรงที่เราจะวัด อยู่ในกลุ่ม 24 โวลต์, 36 โวลต์, 40 ถึง 60 โวลต์ แต่ไม่เกิน 200 โวลต์ เราจะหมุนสวิตช์ของมัลติมิเตอร์ไปที่ตำแหน่ง 200 ของฝั่งวัดโวลต์กระแสตรงดังรูปข้างต้น
ตำแหน่งสวิตช์สำหรับการวัดโวลต์ที่สูงกว่า 200 โวลต์
สำหรับกรณีที่ค่าโวลต์ที่ต้องการวัดสูงกว่า 200 โวลต์ เช่นการต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบอนุกรมเพื่อทำไฟฟ้ากระแสตรงโวลต์สูง เราจะหมุนสวิตช์ของมิเตอร์ไปที่ค่า 1000 ของฝั่งวัดโวลต์ไฟฟ้ากระแสตรงดังรูปข้างต้น (การทำไฟฟ้ากระแสตรงโวลต์สูง ให้ระวังอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้ดูด)
  

ป้ายโฆษณา a-ads.com