โฆษณา

MyBanner

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์
มัลติมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้วัดค่าทางไฟฟ้าได้หลากหลายค่า แต่การวัดค่าทางไฟฟ้าที่เกี่ยวกับกับระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ หรือไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ จะมีเพียงไม่กี่อย่างดังนี้
  1. วัดค่าความต่างศักดิ์หรือวัดโวลต์ของไฟฟ้ากระแสสลับ
  2. ตรวจเช็กหาขั้วบวก/ขั้วลบของไฟฟ้ากระแสตรง
  3. ตรวจสอบว่าสายไฟขาดหรือไม่
  4. ตรวจสอบขั้วของไดโอด

เริ่มต้นการใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้า

ในการใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้าใดๆ ก็ตาม จะมีขั้นตอนการปฏิบัติพื้นฐานอยู่ 4 ขั้นตอน คือ
  1. ทำการหมุนสวิตช์ของมัลติมิเตอร์ไปยังกลุ่มของค่าทางไฟฟ้าที่จะใช้วัด โดยก่อนที่จะลงมือวัดค่าใดๆ ทางไฟฟ้า สวิตช์ของมัลติมิเตอร์จอยู่ที่ตำแหน่ง OFF ดังรูปข้างต้น
  2. นำเข็มวัดของมัลติมิเตอร์จี้ไปยังจุดที่ต้องการวัดค่า เช่นอาจจะเป็นที่ขั้วของแบตเตอรี่ หรือรอยต่อของสายไฟ หรือที่ปลายสายของสายไฟ โดยใช้เข็มวัดสีแดงจี้ตรงจุดที่คาดว่าจะเป็นขั้วบวก และใช้เข็มวัดสีดำจี้ตรงจุดที่คาดว่าจะเป็นขั้วลบของสิ่งที่จะวัด
  3. ทำการอ่านค่าที่แสดงบนหน้าปัดของมัลติมิเตอร์
  4. เมื่อทำการวัดค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้วให้หมุนสวิตช์ของมัลติมิเตอร์ที่มี่ตำแหน่ง OFF เสมอ

สำหรับวิธีการใข้มัลติมิเตอร์วัดค่าต่างๆ ทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12โวลต์ หรือระบบไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ จะขอแยกอธิบายทีละเรื่อง โดยเริ่มต้นที่ “การวัดค่าความต่างศักดิ์หรือวัดโวลต์ของไฟฟ้ากระแสตรง”

ป้ายโฆษณา a-ads.com