โฆษณา

MyBanner

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จะเกิดอะไรขึ้นหาค่าโวลต์ที่วัดไม่ตรงกับตำแหน่งสวิตช์ที่เลือกสำหรับการลงมือวัดค่าโวลต์ของไฟฟ้ากระแสตรงแล้ว ปรากฏว่าเราหมุนสวิตช์ของมัลติมิเตอร์ไปยังตำแหน่งไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่ถึงกับทำให้มิเตอร์เสีย แต่ผลที่ปรากฏบนจอแสดงผลของมัลติมิเตอร์จะมีลักษณะที่ต่างจากปรกติ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี
 
กรณีที่ 1 เราหมุนสวิตช์ของมัลติมิเตอร์ไปอยู่ในตำแหน่งของกลุ่มที่มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ทำการวัดจริงๆ ผลที่ปรากฏบนจอภาพของมัลติมิเตอร์ ตำแหน่งค่าทศนิยมจะมีความละเอียดน้อยลง เช่นเราวัดค่าโวลต์ของแบตเตอรี่ขณะชาร์จไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ 1 ลูก แต่หมุนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง 200 ค่าที่จะได้จะแสดงตัวเลขหลังจุดทศนิยมเพียงตำแหน่งเดียวดังรูปข้างต้น แต่ถ้าหมุนปรับสวิตช์ของมัลติมิเตอร์มาที่ 20 โวลต์ จำนวนหลักของตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะแสดงเป็น 2 หลักดังรูป
กรณีที่ 2 เราหมุนสวิตช์ของมัลติมิเตอร์ไปอยู่ในตำแหน่งของกลุ่มค่าโวลต์ที่ต่ำกว่าค่าโวลต์ที่เราต้องการจะวัด เช่นเราต้องการวัดค่าโวลต์ของแบตเตอรี่ที่ต่ออนุกรมกัน 3 ลูก แต่เราตั้งสวิตช์ของมิเตอร์ไว้ที่ 20 ค่าที่ปรากฏบนจอแสดงผลของมัลติมิเตอร์จะแสดงเป็นเลข 1 ชิดทางขอบซ้ายของจอภาพเพียงค่าเดียวดังรูป
วิธีแก้ไข คือให้หมุนสวิตช์ของมัลติมิเตอร์ไปยังกลุ่มวัดค่าโวลต์ที่สูงขึ้น
 

ป้ายโฆษณา a-ads.com